28. september 2023

Gjesteutøvere og gjestetrenere

Gjesteutøvere og gjestetrenere

Styret i SFIK har i møte den 18.12.18 vedtatt nye retningslinjer for utøvere fra andre klubber som ønsker å benytte SFIK sitt treningstilbud («gjesteutøvere») og trenere fra andre klubber som bistår på SFIK sine treninger eller overfor utøvere fra klubben («gjestetrenere»). Referat fra samarbeidsmøte med modersklubbene Stjørdals-Blink og Nybrott den 23.10.18, samt samarbeidsavtalen fra 1995, er tatt hensyn til ved utforming av nye retningslinjer.

Bestemmelser om ”gjesteutøvere” og ”gjestetrenere” i SFIK

Vedtatt av styret i SFIK 28.5.2013. Revidert 22.3.2017. Revidert 18.12.18.

  1. Klubben har treningstilbud til utøvere fra 10 år og oppover. For utøvere i aldersgruppen 6 til 9 år sørger SFIK sine moderklubber Stjørdals-Blink og Nybrott for å gi tilbud om friidrettstreninger som del av sitt allidrettstilbud (jfr. samarbeidsmøte 23.10.18).
  2. SFIK sin hovedregel er at utøvere som benytter seg av det organiserte treningstilbudet i klubben skal være medlemmer i klubben. Disse betaler medlemskontingent og treningsavgift, og de og deres foresatte må stille opp på dugnader og arrangement som klubben bestemmer.
  3. SFIK kan på visse betingelser godta at utøvere fra andre klubber (”gjesteutøvere”) deltar på treninger i regi av klubben. Dette er naturlig bl.a. siden SFIK er en overbygningsklubb for friidretten i Stjørdal. Gjesteutøvere er som oftest enten yngre utøvere fra andre klubber i Stjørdalsdalføret eller eldre utøvere i spesifikke øvelser, oftest fra klubber utenfor dalføret. For SFIK er slike ”gjesteutøvere” positivt når det bidrar til treningsmiljøet i treningsgruppene i klubben. På den andre siden har klubben kostnader (hall- og baneleie, kjøp av idrettsmateriell m.m.) knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av treninger. Gjesteutøverne må derfor bidra med sin del til å dekke disse kostnadene. SFIK har derfor bestemt følgende:
  4. a) Gjesteutøvere fra moderklubbene under 15 år, samt fra andre klubber, kan delta på treninger i regi av SFIK mot at de betaler ordinær treningsavgift. Slike gjesteutøvere bestemmer selv om de vil melde seg inn i SFIK. Men intensjonene i samarbeidsavtalene fra 1995 og i 2018 er at de bør melde seg inn i SFIK for å skape større bredde og bedre utøvere i overbygningsklubben.
  5. b) Er utøveren 15 år eller eldre må han eller hun som hovedregel melde seg inn i SFIK henhold til samarbeidsavtalen fra 1995, bl.a. for å benytte seg av det ordinære treningstilbudet i SFIK. Enkeltutøvere kan imidlertid reservere seg mot en slik overgang (regel 20.4.j). Unntak kan også gjøres når utøveren (fra moderklubbene eller annen klubb) bidrar til treningsmiljøet og gjerne instruksjon i spesifikke øvelser i klubben, når treningsansvarlig i den aktuelle treningsgruppen godtar dette og gjesteutøveren betaler ordinær treningsavgift. SFIK forbeholder seg rett til å kalle inn gjesteutøveren og/eller vedkommendes foresatte til å bistå ved sportslige arrangementer organisert av SFIK.

Gjesteutøvere registreres med status Gjesteutøver i SFIK sitt utøverregister.

  1. Bistand fra trenere utenom klubben og gjenytelse: I noen tilfeller får SFIK bistand fra trenere i andre klubber. Det kan gjelde instruksjon av spesielle utøvere i en periode eller mer fast bistand i spesielle øvelser. Slik bistand må være godkjent av Sportslig leder. Hvis treningsbistanden har et visst omfang kan SFIK gi en viss gjenytelse. Dette kan være i form av at trener får ta med seg utøvere fra egen klubb som deltar på treningene i den øvelsen eller treningsgruppen vedkommende trener bistår i. I den grad slike utøvere deltar i øvelser eller treningsgrupper utenom dette skal de betale treningsavgift.