Skip to content

Gjesteutøvere og gjestetrenere

Styret i SFIK har 28.5.2013 vedtatt bestemmelser for utøvere fra andre klubber som ønsker å benytte SFIK sitt treningstilbud («gjesteutøvere») og trenere fra andre klubber som bistår på SFIK sine treninger eller overfor utøvere fra klubben («gjestetrenere»).

Bestemmelser om ”gjesteutøvere” og ”gjestetrenere” i SFIK

Vedtatt av styret i SFIK 28.5.2013. Revidert 22.3.2017

1. Klubben har treningstilbud til utøvere fra 10 år og oppover. For utøvere i aldersgruppen 6 til 9 år sørger SFIK sine moderklubber Stjørdals-Blink og Nybrott for å gi tilbud om friidrettstreninger som del av sitt allidrettstilbud (jfr. møte og avtale inngått i 2013).

2. SFIK sin hovedregel er at utøvere som benytter seg av det organiserte treningstilbudet i klubben skal være medlemmer i klubben. Disse betaler medlemskontingent og treningsavgift, og de og deres foresatte må stille opp på dugnader og arrangement som klubben bestemmer.

3. SFIK kan på visse betingelser godta at utøvere fra andre klubber (”gjesteutøvere”) deltar på treninger i regi av klubben. Dette er naturlig bl.a. siden SFIK er en overbygningsklubb for friidretten i Stjørdal. Gjesteutøvere er som oftest enten yngre utøvere (opp til 12 år) fra andre klubber i Stjørdalsdalføret eller eldre utøvere i spesifikke øvelser, oftest fra klubber utenfor dalføret. For SFIK er slike ”gjesteutøvere” positivt når det bidrar til treningsmiljøet i treningsgruppene i klubben. På den andre siden har klubben kostnader (hall-/baneleie, trenertid m.m.) knyttet til å tilrettelegge og gjennomføre treninger. Gjesteutøverne må bidra sin del til å dekke disse kostnadene. SFIK har derfor bestemt følgende:

a) Gjesteutøvere som omfattes av barneidrettsbestemmelsene (er 12 år eller yngre i den aktuelle sesongen) fra andre klubber i Stjørdalsregionen kan delta på treninger i regi av SFIK mot at de betaler ordinær treningsavgift. Slike gjesteutøvere bestemmer selv om de eventuelt melder seg inn i SFIK. Dette gjelder også gjesteutøvere på 10-12 år som er medlemmer av en av SFIK sine «moderklubber» (Stjørdals-Blink og Nybrott, jfr. også pkt. 1 ovenfor).

b) Er utøveren 13 år eller eldre må han eller hun melde seg inn i SFIK for å benytte seg av det ordinære treningstilbudet i SFIK. Unntak kan gjøres når utøveren bidrar til treningsmiljøet og gjerne instruksjon i spesifikke øvelser i klubben, når treningsansvarlig i den aktuelle treningsgruppen godtar dette og gjesteutøveren betaler ordinær treningsavgift. SFIK forbeholder seg rett til å kalle inn gjesteutøveren og/eller vedkommendes foresatte til å bistå ved sportslige arrangementer organisert av SFIK.

Gjesteutøvere registreres med status Gjesteutøver i SFIK sitt utøverregister.

4. Bistand fra trenere utenom klubben og godtgjøring: I noen tilfeller får SFIK bistand fra trenere i andre klubber. Det kan gjelde instruksjon av spesielle utøvere i en periode eller mer fast bistand i spesielle øvelser. Slik bistand må være godkjent av Sportslig leder. Hvis treningsbistanden har et visst omfang kan SFIK gi en viss godtgjøring. Dette kan være i form av penger eller i form av at trener får ta med seg utøvere fra egen klubb som deltar på treningene i den øvelsen eller treningsgruppen vedkommende trener bistår i. I den grad slike utøvere deltar i øvelser eller treningsgrupper utenom dette, skal de betale treningsavgift (jfr. pkt. 3a over) eller hvis de er 13 eller eldre melde seg inn i klubben (jfr. pkt. 3b over).